Energetski pregled je sistematičen postopek, s katerim se pridobi zadosten vpogled v obstoječi profil rabe energije v stavbi, skupini stavb, proizvodni ali trgovski operaciji ali napravi, zasebni ali javni storitvi, ki vključuje prepoznavo in ovrednotenje stroškovno učinkovitih možnosti za prihranke in poročanje o ugotovitvah (predlog direktive o energetski učinkovitosti).

 

S pojmom energetski pregled se običajno opisuje širok nabor energetskih študij, ki lahko obsega tako ogled obrata, med katerim se določi najbolj problematična področja, kot izčrpno analizo posledic alternativnih ukrepov za povečanje energetske učinkovitosti, ki lahko zadovolji finančna merila izkušenih investitorjev. Obseg in izčrpnost energetskega pregleda je odvisna tudi od izbranega svetovalca. Priporočljivo je, da naročnik energetskega pregleda na podlagi svojih specifičnih zahtev že predhodno določi namen in obseg pregleda.


Preliminarni pregled
je najenostavnejša oblika energetskega pregleda. Analiza se izdela na podlagi enodnevnega obiska podjetja oziroma objekta in vpogleda v podatke o rabi energije, kot so računi ali podatki obratovanja, krajši razgovori z zaposlenimi oz. lastniki stavb. Oboje z namenom spoznavanja lokacije in določitve najbolj očitnih področij, ki povzročajo izgube ali neučinkovito ravnanje z energijo. Tak pregled lahko določi le največje težave. Na kratko se opišejo možnosti za odpravo prepoznanih težav z grobo oceno stroškov, potencialnih prihrankov in časa, v katerem se investicija povrne. Tak pregled služi za prepoznavanje morebitnih ukrepov, njihovo razvrstitev glede na prihranke in določitev pogojev podrobnejšega energetskega pregleda.

 

Poenostavljeni energetski pregled
Poenostavljeni energetski pregled se uporablja za bolj kompleksne primere za razliko od preliminarnega pregleda na podlagi 3 do 5 obiskov lokacije. Uporablja se ga lahko za manjša podjetja in zgradbe v primeru, če so ukrepi popolnoma razvidni. Ta pregled vključuje poleg analize zbranih podatkov tudi vrednotenje osnovnih specifičnih kazalcev, ki so izdelani na podlagi posredovanih in pridobljenih podatkov v podjetju, meritve pa se izvajajo le izjemoma. Poenostavljeni energetski pregled je primeren tudi za večja podjetja, ki šele začenjajo uvajati energetsko učinkovitost.


Razširjeni energetski pregled

Zadnja vrsta energetskega pregleda se imenuje razširjeni energetski pregled in vključuje podrobnejše oziroma natančnejše podatke za analizo podjetja ali zgradbe. Poleg tega vsebuje natančne izračune energetskih potreb in analizo izbranih ukrepov za URE. Razširjeni energetski pregled se uporablja za večja podjetja oziroma ustanove, ki imajo tudi bolj kompleksnejše porabnike energije. Na podlagi analize je v energetskem pregledu predlagan obširen spisek organizacijskih in investicijskih ukrepov za učinkovito rabo energije. Ključna razlika med razširjenim in krajšim energetskim pregledom je v načinu vrednotenja učinkovitosti obratovanja energetskih naprav ter smotrnosti rabe energije, ki je v prvem primeru narejena na podlagi meritev in analize, v drugem pa na podlagi izkušenj in ocene. Pri krajših energetskih pregledih je pomembno, da ima izvajalec izkušnje in strokovno znanje, saj lahko na podlagi ogleda oceni glavne potenciale prihrankov. Na način izvedbe energetskega pregleda vpliva veliko dejavnikov, zato je pomembno, da sta raven in obseg energetskega pregleda določena na podlagi obsega stroška energije, aktualne energetske ali tehnološke problematike, lastnega znanja in poznavanja učinkovitosti energetskih naprav in energijskih tokov v podjetju ter ocene moţnih prihrankov.

 

Podrobnosti energetskih pregledov se lahko razlikujejo med posameznimi panogami industrije in vrstami zgradb, vendar so osnovni elementi povsod enaki. Energetski pregled zato delimo na pet osnovnih elementov:

  • analiza energetskega stanja in upravljanja z energijo;
  • obravnavanje moţnih ukrepov učinkovite rabe energije;
  • analiza izbranih ukrepov učinkovite rabe energije;
  • poročilo o energetskem pregledu;
  • predstavitev energetskega pregleda.

 

Študija izvedljivosti je izčrpen pregled s podrobno analizo podjetja oziroma objekta. Obsega natančne izračune energetskih potreb in natančno analizo izbranih ukrepov za učinkovito rabo energije glede na dejanske obratovalne pogoje lokacije. Študija izvedljivosti je namenjena podrobnejši proučitvi izvedljivosti večjih projektov oskrbe z energijo oziroma učinkovite rabe energije. Napovedani prihranki in čas, v katerem se investicija povrne, so določeni in preverjeni tako natančno, da omogočajo veliko stopnjo zaupanja. Investitorji nemalokrat zahtevajo zagotovila o prihrankih.

Kakšno je stanje vaše stavbe?

Pregled dokumentacije

Termografija oz. termovizija